Berichten

, ,

Gemengde overeenkomst, welke regels gelden?

Soms voldoet een overeenkomst aan de omschrijving van twee soorten overeenkomsten, bijvoorbeeld huur en zorg. Daarvoor gelden verschillende regels. Welke regels moet je dan toepassen?

De wet bepaalt dat de verschillende regels in beginsel naast elkaar moeten worden toegepast, tenzij de regels onverenigbaar zijn (artikel 6:215 BW). Als de regels onverenigbaar zijn, dan gaat het erom welke overeenkomst overheerst.

Dit speelde in een zaak bij de Rechtbank Limburg (uitspraak van 10 februari 2021, ECLI:NL:RBLIM:2021:1124), waarbij een fysiotherapeut diensten aan bewoners van een zorgvilla  aanbiedt vanuit een ruimte die hij van de zorgvilla huurt. Er is dus sprake van een gemengde overeenkomst, te weten een overeenkomst van opdracht (verlenen van diensten) en een huurovereenkomst (gebruik ruimte).

Op enig moment gaat de zorgvilla tot opzegging van de overeenkomst van opdracht over. De fysiotherapeut kan zich daar niet in vinden en beroept zich op ontruimingsbescherming (zodat hij langer zijn diensten kan aanbieden). Volgens de fysiotherapeut overheerst de huurovereenkomst en zijn de bepalingen van het huurrecht van toepassing, zodat hij ontruimingsbescherming geniet.

De rechtbank gaat hier niet in mee. De rechtbank overweegt dat er weliswaar een ruimte wordt gehuurd, maar uitsluitend met als doel het (kunnen) verlenen van diensten aan de bewoners van de zorgvilla. De dienstverlening staat dus centraal. Oftewel: de huurovereenkomst volgt het bestaan van de overeenkomst van opdracht en niet andersom. Dit betekent dat de fysiotherapeut geen beroep op ontruimingsbescherming toekomt.

Deze zaak laat maar weer eens zien dat het van belang is om bij het sluiten van gemengde overeenkomsten goede afspraken te maken om de kans op discussie over welke regels gelden zo klein mogelijk te maken. Bijvoorbeeld door op te nemen welke overeenkomst centraal staat en een duidelijke koppeling te maken: als de ene (centrale) overeenkomst eindigt, komt ook de andere overeenkomst te vervallen. Dat kan een hoop ellende voorkomen.

Meer weten? Neem gerust contact op.

Marius Rijntjes (rijntjes@m2advocaten.nl)

, , , , , ,

Vaste prijzen. Duidelijk.

Juridische werkzaamheden zijn vaak maatwerk. Er bestaan echter diverse juridische werkzaamheden die – voor juridische begrippen – redelijk standaard zijn. En daar horen vaste prijzen bij.

M2 Advocaten heeft een aantal juridische werkzaamheden welke zien op de huur van onroerende zaken op een rij gezet en zij biedt vanaf nu voor deze werkzaamheden een vast scherp tarief aan. Zonder voorbehouden. Zonder kantoorkosten.

 

 

Winkelbedrijfsruimte (7:290 e.v. BW)

Verzoekschrift afwijkend beding op grond van artikel 7:291 BW
Inclusief eventuele zitting, exclusief griffierecht

Verzoekschrift aanwijzing deskundige op grond van artikel 7:304 BW
Inclusief eventuele zitting, exclusief griffierecht

Beëindigingsovereenkomst

Huuropzegging conform de wettelijke eisen

€ 750,- (excl. btw)

 

€ 750,- (excl. btw)

 

€ 500,- (excl. btw

€ 99,- (excl. btw)

 

Overige bedrijfsruimte (7:230a BW)

Verzoekschrift ontruimingsbescherming bij bedrijfsruimte die zondermeer kwalificeert als bedrijfsruimte op grond van artikel 7:230a BW
Inclusief eventuele zitting, exclusief griffierecht

Beëindigingsovereenkomst

Huuropzegging conform de wettelijke eisen

€ 950,- (excl. btw)

 

 

€ 500,- (excl. btw)

€ 99,- (excl. btw)

 

Woonruimte

Beëindigingsovereenkomst

Huuropzegging conform de wettelijke eisen

€ 500,- (excl. btw)

€ 99,- (excl. btw)

Vanzelfsprekend kunnen wij u ook voor andere zaken vooraf een vaste prijs aanbieden. Per zaak kunnen wij u hiervoor een voorstel doen. Hierdoor heeft u vooraf inzicht in de juridische kosten. Klik hier voor meer informatie hieromtrent.

 

De ontruimingsbescherming, hoe zit het ook alweer?

Als er sprake is van huur van zogenaamde ‘overige bedrijfsruimte’, dan is de enige bescherming die de huurder na een rechtsgeldige opzegging van de huurovereenkomst heeft, de ontruimingsbescherming.

De huurder van overige bedrijfsruimte geniet geen huurbescherming (op dit punt). De opzegging met inachtneming van de geldende opzegtermijn doet de huurovereenkomst eindigen op de dag waartegen is opgezegd.

Als gezegd speelt de ontruimingsbescherming alleen bij de ‘overige bedrijfsruimtes’, daarom kort een toelichting om het verschil tussen de verschillende bedrijfsruimtes te duiden.

Het huurrecht kent twee verschillende soorten bedrijfsruimtes:

(1) de winkelruimte (ook wel 290-bedrijfsruimte genoemd);
(2) de overige bedrijfsruimte (ook wel kantoorruimte of 230a-bedrijfsruimte genoemd);

De winkelruimte is de ruimte die voor het publiek toegankelijk is en waar het product of de dienst direct wordt geleverd. Denk aan een restaurant, een schoenenwinkel of een boekenwinkel.

De kantoorruimte is – heel kort door de bocht – de bedrijfsruimte die niet als een winkelruimte kan worden gekwalificeerd. Denk aan een kantoor, een loods voor opslag etc.

Dan de ontruimingsbescherming, wat is dat eigenlijk?

De ontruimingsbescherming is de bescherming die van toepassing is na het eindigen van de huurovereenkomst met betrekking tot een kantoorruimte.

Na een rechtsgeldige opzegging van de huurovereenkomst eindigt de huurovereenkomst. De ontruimingsbescherming houdt (echter) in dat de huurder de gehuurde ruimte niet direct hoeft te ontruimen. De ontruiming moet eerst worden aangezegd.

De huurder geniet vanaf het moment van de aanzegging van de ontruiming 2 maanden ontruimingsbescherming, van rechtswege. Daar hoef je als huurder dus niets voor te doen.

Het is voor de verhuurder dus van belang om er bij de opzegging op te letten dat ook meteen de ontruiming wordt aangezegd. Doe je dat niet, dan gaat de 2 maanden termijn nog niet lopen.

Doet de huurder gedurende die 2 maanden niets, dan moet de huurder aan het eind van de 2 maanden het gehuurde hebben ontruimd.

De huurder kan in deze 2 maanden de rechter echter verzoeken om de termijn waarbinnen de ontruiming moet plaatsvinden te verlengen. Dat verzoek schorst de verplichting van de huurder om het gehuurde te ontruimen. Dit geldt tot het moment dat de rechter op het verzoek heeft beslist. De huurder blijft gedurende die tijd dus gewoon van de ruimte gebruik maken.

Uitzonderingen?

Belangrijk in dit verband is overigens nog wel dat voor de huurder geen beroep meer op de ontruimingsbescherming openstaat op het moment dat:

1. de huurder de huurovereenkomst zelf heeft opgezegd;
2. de huurder met de opzegging van de huurovereenkomst heeft ingestemd;
3. de huurder is veroordeeld tot ontruiming van het gehuurde.

Het verzoek zelf, een belangenafweging

Als het verzoek aan de rechter wordt gedaan, dan zal de rechter het verzoek tot verlenging van de ontruimingsbescherming slechts toewijzen indien de belangen van de huurder ernstiger worden geschaad dan die van de verhuurder bij de voortzetting van het gebruik van het gehuurde door de huurder.

Het betreft een voortzetting van slechts het gebruik, omdat de huurovereenkomst – zoals ik hiervoor reeds aangaf – na een rechtsgeldige opzegging eindigt. Het gebruik kan alleen tijdelijk nog worden voortgezet.

Wanneer wordt het verzoek door de rechter afgewezen?

Het verzoek wordt in ieder geval afgewezen als de verhuurder aannemelijk maakt dat de huurder onbehoorlijk gebruik maakt van het gehuurde, ernstige overlast geeft of van een zodanige wanbetaling sprake is dat het niet van de verhuurder gevergd kan worden dat de huurder nog langer van het gehuurde gebruik maakt.

Hoe lang duurt de verlenging?

Dat wisselt. De verlenging van de ontruimingsbescherming kan voor een termijn van maximaal een jaar na het eindigen van de huurovereenkomst worden uitgesproken. Deze termijn kan op verzoek van de huurder nog maximaal twee keer met maximaal een jaar worden verlengd.

Het komt echter zeer weinig voor dat de termijn voor een derde keer wordt verlengd.

Moet de huurder een huurprijs betalen gedurende de verlenging?

Nee, maar wel een gebruiksvergoeding. Het betreft geen huurprijs, maar een vergoeding voor het gebruik omdat de huur is geëindigd.
Zijn partijen het niet eens over de hoogte van de vergoeding dan wordt deze door de rechter vastgesteld op een – met in acht neming van het prijspeil ter plaatse – redelijk bedrag, Vaak zie je dat de rechter de vergoeding vaststelt op een bedrag dat gelijk is aan de hoogte van de laatst betaalde huurprijs, inclusief een eventuele indexering van de huurprijs.

Belangrijk, hoger prijspeil dan geldende huurprijs

Het kan zo zijn dat, als het prijspeil ter plaatse veel hoger is dan de dan geldende huurprijs, de gebruiksvergoeding hoger wordt vastgesteld dan de tot dan geldende huurprijs. Dit punt moet je als verhuurder echter wel maken bij de rechter. De rechter doet dit niet voor je.

De huurder moet er op zijn beurt op bedacht zijn dat hij na een succesvolle gerechtelijke procedure te hebben gevoerd eventueel meer vergoeding moet gaan betalen dan hij – toen er nog een huurovereenkomst was – gewend was.

Al met al blijft het een interessant onderwerp. Zijn er vragen, laat het me weten.

M2 Advocaten