Ga naar de inhoud

Beroepsaansprakelijkheid

Er zijn verschillende professionals die van belang zijn in vastgoedtrajecten, zoals bijvoorbeeld de makelaar, de notaris, de hypotheekadviseur, de bouwadviseur en de aannemer. Van hen kan verwacht worden dat hun werk wordt gedaan met de benodigde zorgvuldigheid en dat zij voldoen aan de informatieplicht als die op hen rust. Als zij daar niet aan voldoen kunnen zij aansprakelijk zijn voor de schade die daaruit ontstaat. Dit wordt beroepsaansprakelijkheid genoemd.

Beroepsaansprakelijkheid makelaar (koop)

Van een verkopend makelaar mag bijvoorbeeld, als die bij de NVM is aangesloten, verwacht worden dat hij voldoet aan de meetinstructie bij de verkoop van een object zodat er geen misverstanden zijn over de oppervlakte. Als deze informatie niet juist is, kan het zijn dat de makelaar aansprakelijk is voor de schade die de koper daardoor lijdt. Als er minder vierkante meters blijken te zijn dan voorafgaande aan de koop is gemeld zou de koper kunnen claimen dat er een te hoge prijs is betaald voor het object. De koper zal niettemin wel moeten bewijzen dat het verschil in vierkante meters ook daadwerkelijk een verschil in koopprijs had betekend.

Verder mag van een verkopend makelaar verwacht worden dat deze de informatie deelt die hij heeft over het object die van belang kan zijn voor de aankoopbeslissing van de koper. Als een makelaar bijvoorbeeld weet van ernstige verontreiniging op een aan te kopen perceel, maar daar geen mededelingen over doet, zou de koper (naast de verkoper) ook de makelaar aansprakelijk kunnen stellen voor het niet delen van die informatie.

In de praktijk spelen ook vaak kwesties over illegale bouwwerken of verbouwingen. Volgens vaste jurisprudentie mag een koper er vanuit gaan dat het object dat te koop staat voldoet aan de relevante bouwregelgeving (Woningwet, Bouwbesluit, etc.) Blijkt dit niet zo te zijn dan is er in beginsel sprake van non-conformiteit. Als de makelaar hiervan weet dient deze hiervan mededeling te doen aan de koper, anders kan ook de makelaar aansprakelijk gesteld worden. Vaak komt dit voor bij verbouwingen zonder vergunning, zoals een uitbouw, een dakkapel of dakterras.

Beroepsaansprakelijkheid makelaar (huur)

Van een makelaar die een verhuurder bij staat bij het verhuren van een pand mag verwacht worden dat deze de gegevens van een huurder goed checkt. Zo is het bij woonruimte redelijk dat een makelaar bij vorige verhuurders vraagt of de huurder zich goed gedragen heeft. Ook dient een makelaar te checken of de gegevens die de huurder aanlevert over de financiële positie wel kloppen. Werkt de huurder daadwerkelijk bij de opgegeven werkgever? Als er via tussenkomst van een makelaar een huurovereenkomst wordt gesloten en dan de huurder al snel slecht betaalt, dan kan de makelaar aansprakelijk zijn als de gegevens van de huurder niet goed geverifieerd zijn.

Beroepsaansprakelijkheid notaris

Van een notaris mag bijvoorbeeld weer verwacht worden dat deze voldoende onderzoek pleegt (‘rechercheert’) naar een object dat geleverd moet worden om te voorkomen dat een object wordt geleverd met een beslag erop of niet op naam blijkt te staan van de verkoper.

Ook mag een notaris een akte niet zomaar passeren als er twijfel is of de één van de betrokken partijen geestelijk volledig in staat is om de gevolgen te overzien. Als bijvoorbeeld een oude heer van 86 jaar oud tegen vrij ongunstige voorwaarden zijn woning verkoopt aan een projectontwikkelaar, dan dient de notaris zich er van te vergewissen dat de verkoper kan overzien wat hij doet. Ook overigens moet de notaris voorzichtigheid betrachten als er een transactie wordt gedaan die merkwaardig is, bijvoorbeeld als er een A-B-C-levering plaatsvindt waarbij de prijs van het object 2 keer over de kop gaat. Grijpt de notaris niet in dat kan deze mogelijk aansprakelijk zijn voor de schade die één van de betrokken partijen lijdt.

Beroepsaansprakelijkheid aannemer

Van een aannemer mag bijvoorbeeld verwacht worden dat deze het werk verricht conform de maatstaven van goed en deugdelijk werk. Gebeurt dit niet dan kan de aannemer aansprakelijk zijn. De aannemer kan ook aansprakelijk zijn als die niet heeft voldaan aan zijn waarschuwingsplicht. Bij het aannemen van de opdracht moet de aannemer nagaan of de opdracht uitvoerbaar is en er bijvoorbeeld geen grove fouten zitten in de bouwtekeningen. De aannemer dient hierop te wijzen en dan niet zonder meer conform de tekening het werk uit te voeren.

M2 Advocaten en beroepsaansprakelijkheid

Indien een professional diens plichten niet goed uitvoert kan het zijn dat deze aansprakelijk is voor de schade die daaruit ontstaat. Dit wordt beroepsaansprakelijkheid genoemd. M2 Advocaten heeft ervaring met het adviseren en procederen over dergelijke geschillen. Ons kantoor is gevestigd in Amsterdam. U kunt eenvoudig telefonisch contact met ons opnemen of via ons contactformulier.

 

Heeft u vragen? Neem gerust vrijblijvend contact op!