Ga naar de inhoud

Rechtsgebieden

M2 Advocaten is gespecialiseerd in vastgoedrecht, met een focus op huurrecht, koop, VvE’s en projectontwikkeling. Daarnaast hebben wij veel expertise opgebouwd met aan vastgoed gerelateerd bestuursrecht (omgevingsvergunningen, handhaving, Huisvestingswet). Al onze advocaten hebben ruime ervaring met zowel adviseren als procederen, waarbij een praktische oplossing altijd voorop staat.

Huurrecht bedrijfsruimte

Op het gebied van het huurrecht bedrijfsruimte kunnen we u behulpzaam zijn bij het opstellen en/of beoordelen van huurovereenkomsten en het voeren van onderhandelingen hierover, maar ook bij het oplossen van alle denkbare geschillen omtrent onder meer onderhoud/gebreken, indeplaatsstelling, bestemmingswijziging, huurprijsherziening, renovatie, huurbeëindiging, ontruiming en incasso.

Bekijk direct meer informatie

Koop / verkoop

Op het gebied van koop/verkoop kunnen we u van dienst zijn bij het opstellen en/of beoordelen van koopovereenkomsten en het voeren van onderhandelingen hierover en daarnaast kunnen wij u van dienst zijn bij allerhande geschillen omtrent de nakoming van koopovereenkomsten en het afdwingen hiervan, zoals bijvoorbeeld in geval van gebreken (non-conformiteit) of het niet (tijdig) leveren of afnemen van de gekochte zaak.

Bekijk direct meer informatie

VvE’s / Appartementsrecht

Op het gebied van appartementsrechten en VvE’s kunnen wij u behulpzaam zijn met begeleiding bij en de uitleg van (splitsings)reglementen en voorts kunnen wij u van dienst zijn bij allerhande VvE geschillen, zoals de verdeling van servicekosten.

Bekijk direct meer informatie

Project ontwikkeling

Bij projectontwikkeling is het essentieel dat de betrokken partijen goede afspraken maken over de rolverdeling, de omvang van het project en de uitvoering. In dat kader hebben wij geadviseerd over o.m. samenwerkingsovereenkomsten, ontwikkelingsovereenkomsten, exploitatieovereenkomsten en realisatieovereenkomsten. In de uitvoeringsfase is ook van belang dat de benodigde vergunningen worden verkregen. Wij hebben in dat verband geadviseerd en geprocedeerd over bestemmingsplannen, bouwvergunningen en andere vergunningen en ontheffingen die nodig zijn voor het realiseren van een project.

Bekijk direct meer informatie

Bestuursrecht

Op het gebied van het bestuursrecht kunnen wij u bijstaan bij alle adviezen en of geschillen omtrent overheidsbesluiten, zoals bestemmingsplannen, bouwvergunningen, ontheffingen. Ook hebben wij ervaring met overheidsaansprakelijkheid en contracteren met overheidsorganen.

Bekijk direct meer informatie

Due dilligence

Bij de aan- en verkoop van vastgoed is het van belang om goed te weten wat er wordt gekocht óf verkocht. Welke rechten of plichten zijn aan het vastgoed verbonden? Zijn er huurders of andere gebruikers? Laat het bestemmingsplan wel het beoogde gebruik toe? Zijn er erfdienstbaarheden, beslagen, (gemeentelijke) voorkeursrechten of andere beperkingen?

Zeker bij grotere projecten of vastgoedportefeuilles is het raadzaam om alle documenten goed tegen het licht te houden en er achter te komen welke informatie mist. Het stellen van de juiste vragen kan veel sores voorkomen. M2 Advocaten heeft ruime ervaring met het uitvoeren van gedegen due diligence onderzoek en kan u helpen om alle essentiële informatie boven water te krijgen.

Bekijk direct meer informatie

Incasso, beslag en executierecht

M2 Advocaten kan goed ingeschakeld worden om achterstallige vorderingen van debiteuren te incasseren. Wij zijn goed thuis in de incassopraktijk, zowel in het voortraject (aanmaningen, sommaties) als wel in de incassoprocedures. Voor zover nodig hebben wij ook veel ervaring met beslag leggen en het executeren van vonnissen, parate executies, executiegeschillen etc.

Bekijk direct meer informatie

Huurrecht woonruimte

Op het gebied van het huurrecht woonruimte kunnen we u behulpzaam zijn bij het opstellen en/of beoordelen van huurovereenkomsten en het voeren van onderhandelingen hierover, maar ook bij het oplossen van alle denkbare geschillen omtrent onder meer onderhoud/gebreken, renovatie, huurbeëindiging en ontruiming, indeplaatsstelling, (verboden) onderhuur, huurprijswijziging, overlast en incasso.

Bekijk direct meer informatie

Beroeps- aansprakelijkheid

Wij hebben geregeld geadviseerd en geprocedeerd over beroepsaansprakelijkheid, met name van makelaars, taxateurs, notarissen en andere vastgoedadviseurs. Het gaat daarbij zowel om tuchtzaken als civiele procedures.

Bekijk direct meer informatie

Contractenrecht

Wij hebben ruime ervaring met het opstellen van contracten, alsmede het onderhandelen daarover en zo nodig procederen over het niet-nakomen daarvan.

Bekijk direct meer informatie

Heeft u vragen? Neem gerust vrijblijvend contact op!