Ga naar de inhoud

Branches

M2 Advocaten verdiept zich niet alleen in het recht, maar ook in de branches waarin onze cliënten werkzaam zijn. Wij menen dat het van belang is om branches te volgen om goed te kunnen blijven adviseren. Hier vindt u een overzicht van de branches waarin wij werkzaam zijn.

Retail

Meer nog dan bij andere branches is de locatie voor de retailbranche van cruciaal belang. De uitstraling, bereikbaarheid, passantenstroom en parkeermogelijkheden zijn bepalende factoren voor het succes van een winkelvestiging. M2 Advocaten heeft veel ervaring met het behandelen van juridische vraagstukken die zich voordoen bij de (ver)huur, (ver)koop en exploitatie van winkelpanden, zoals o.m. advies bij huurovereenkomsten, huurprijsherziening, indeplaatsstelling, renovatie, bestemmingsplannen en bouwvergunningen.

Project ontwikkeling

Bij projectontwikkeling is het essentieel dat de betrokken partijen goede afspraken maken over de rolverdeling, de omvang van het project en de uitvoering. In dat kader hebben wij geadviseerd over o.m. samenwerkingsovereenkomsten, ontwikkelingsovereenkomsten, exploitatieovereenkomsten en realisatieovereenkomsten. In de uitvoeringsfase is ook van belang dat de benodigde vergunningen worden verkregen. Wij hebben in dat verband geadviseerd en geprocedeerd over bestemmingsplannen, bouwvergunningen en andere vergunningen en ontheffingen die nodig zijn voor het realiseren van een project.

Zorgvastgoed

De afgelopen jaren is er veel veranderd in de zorgwetgeving en zorgbehoefte, wat zijn weerslag heeft gehad op het zorgvastgoed. Er zijn verpleeg- en verzorgingshuizen leeg komen te staan en getransformeerd. Tegelijkertijd groeit het aantal (private) initiatieven en vernieuwende zorgconcepten waardoor de behoefte aan het ontwikkelen van zorgvastgoed toeneemt. M2 Advocaten heeft ervaring met de specifieke vereisten die voor zorgvastgoed gelden, zoals bijvoorbeeld het adviseren over huur- en koopovereenkomsten, bestemmingsplannen en de Huisvestingswet voor zorgaanbieders, zorgondernemers en projectontwikkelaars.

Overheid

M2 Advocaten heeft ervaring met juridische kwesties waarbij de overheid is betrokken, zowel gemeenten, Provincies, de Staat of andere overheidsorganen. Het betreft o.m. adviezen en procedures over overheidsbesluiten en overheidsaansprakelijkheid. Wij zijn ook regelmatig betrokken geweest bij onderhandelingen met de overheid als contractspartij. Wij hebben daarnaast ook overheidsorganen geadviseerd over o.m. de juridische houdbaarheid van besluiten of overheidsbeleid.

Kantorenmarkt

In de kantorenmarkt is al jaren een tweedeling te zien, waarbij enerzijds de leegstand steeds toeneemt, terwijl er aan de andere kant nog steeds behoefte is aan goede kantoorruimte. M2 Advocaten heeft ervaring met het opstellen van huurovereenkomsten voor kantoorruimten. M2 Advocaten denkt ook mee over oplossingen voor leegstand, zoals bijvoorbeeld het omvormen van kantoorruimte tot andere bestemmingen.

Woningmarkt

M2 Advocaten heeft veel ervaring bij het adviseren bij juridische kwesties over woningen. Het gaat dan ondermeer over geschillen die kunnen ontstaan bij de aankoop van de woning, zoals gebreken die worden ontdekt of het niet afnemen van de woning vanwege een financieringsvoorbehoud. Wij hebben ook met de (ver)huur van woningen veel ervaring, zoals o.m. met geschillen omtrent onder meer onderhoud/gebreken, renovatie, huurbeëindiging en ontruiming, in de plaats stelling, (verboden) onderhuur, huurprijswijziging, overlast en incasso.

Non-profit sector

De non-profitsector heeft een groeiende behoefte aan vastgoed met specifieke vereisten die voor de sector gelden, zoals bijvoorbeeld onderwijsinstellingen (schoolgebouwen, praktijkruimtes) of zorgaanbieders (ziekenhuizen, verzorgingshuizen, klinieken). M2 Advocaten heeft ervaring met het adviseren over huur- en koopovereenkomsten met betrekking tot dit type vastgoed.

Taxatie

De taxateur krijgt een steeds belangrijkere rol nu de vastgoedmarkt onder druk staat. Particulieren willen graag weten hoeveel hun woning nog waard is, vastgoedbeleggers hebben behoefte aan informatie over hun vastgoedportefeuille en banken dienen vast te stellen of het vastgoed nog genoeg zekerheid biedt. De taxaties komen dus steeds meer onder een vergrootglas te staan. M2 Advocaten heeft ervaring met het bijstaan van taxateurs indien taxaties ter discussie worden gesteld.

Makelaardij

De makelaardij is een belangrijke schakel in de vastgoedmarkt. In onze praktijk komen wij geregeld in contact met makelaars, die een brugfunctie vormen tussen vastgoedpartijen, zoals tussen huurders en verhuurders of kopers en verkopers. Opdrachtgevers verwachten steeds meer, waardoor het voor een makelaar van belang is om goed bedacht te zijn op de juridische aspecten van een opdracht. M2 Advocaten heeft ruime ervaring met het bijstaan van makelaars, zowel bij adviezen over werkzaamheden als in het geval van courtagegeschillen, tuchtzaken of beroepsaansprakelijkheidsprocedures.

Heeft u vragen? Neem gerust vrijblijvend contact op!