Ga naar de inhoud

Wat is de bewijskracht van een onderhandse akte?

Een onderhandse akte levert dwingend bewijs tussen partijen op. Dit speelde onlangs in een zaak bij het Hof Den Bosch. Het ging om de volgende casus.

A sluit een overeenkomst van geldlening met B waarin is opgenomen dat B een bedrag van € 22.500,– te leen heeft ontvangen en dat dit bedrag in maandelijkse termijnen van tenminste € 25,– moet worden terugbetaald. Omdat B hiermee in gebreke blijft, vordert  A ontbinding van de overeenkomst en terugbetaling van het nog openstaande bedrag van € 20.000,–.

B voert in eerste aanleg als verweer dat de handtekening  onder de overeenkomst niet van hem is. A krijgt vervolgens van de Rechtbank de opdracht om de echtheid van de handtekening te bewijzen. Daarin slaagt A. De vordering van A wordt vervolgens toegewezen.

In hoger beroep bij het Hof Den Bosch betwist B vervolgens de inhoud van de overeenkomst van geldlening. Hij stelt dat hij geen € 22.500,– te leen heeft ontvangen en dat A op geen enkele wijze heeft aangetoond over een dergelijk bedrag te hebben beschikt, noch heeft aangetoond op welke wijze en wanneer dit bedrag zou zijn verstrekt. Het Hof gaat daar niet in mee.

Het Hof oordeelt dat de overeenkomst van geldlening dwingend bewijs tussen partijen oplevert  – oftewel dat het vaststaat dat het bedrag van € 22.500,– ten titel van geldlening door A aan B is verstrekt – zodat  A niet gehouden is aan te tonen wanneer en op welke wijze het bedrag van € 22.500,– aan B is verstrekt.

Daarbij tekent het Hof wel aan dat tegen dit dwingend bewijs tegenbewijs openstaat. Dit bewijs mag door alle middelen worden geleverd. Omdat B in hoger beroep heeft geklaagd over het feit dat de Rechtbank hem niet in de gelegenheid heeft gesteld tegenbewijs te leveren, bepaalt het Hof dat B hiertoe alsnog in de gelegenheid zal worden gesteld. Het zal dus moeten blijken of B dit tegenbewijs zal kunnen leveren.

Bij geschillen over de inhoud van overeenkomsten is het in ieder geval goed om te weten dat een onderhandse akte dwingend bewijs tussen partijen oplevert. Wordt de inhoud door één van partijen betwist, dan is het aan die partij om te bewijzen dat de inhoud van de overeenkomst niet juist is of dat er afwijkende afspraken zijn gemaakt.

Meer weten? Neem gerust contact op.

Marius Rijntjes (rijntjes@m2advocaten.nl)

Heeft u vragen? Neem gerust vrijblijvend contact op!