Ga naar de inhoud

Doorbelasten servicekosten? Let op het verbruik door de huurder!

Voor het doorbelasten van servicekosten is van belang of door de verhuurder servicecontracten zijn gesloten die passen bij het verbruik van de huurder.

De verhuurder die dit niet doet, kan worden geconfronteerd met een (af en toe behoorlijke) schadeclaim. Zo ook in het hierna te bespreken geval (Uitspraak).

Twee huurders in een winkelcentrum hadden jarenlang geen inzicht gekregen in de doorbelaste elektriciteitskosten. Toen ze uiteindelijk een specificatie van de kosten onder ogen kregen bleek dat tegen een veel te hoog verbruik was gecontracteerd bij het sluiten van de servicecontracten.

De kosten die de verhuurder maakte voor het “leveren”/verzorgen van de elektriciteit werden aan de huurders als administratiekosten in rekening gebracht.

De huurders spraken de verhuurder hierop aan en verzochten de verhuurder om de servicecontracten aan te passen op het lagere verbruik[1]. De verhuurder deed dit echter niet.

De kantonrechter komt tot het oordeel dat als administratiekosten in rekening worden gebracht voor het verzorgen van de leveringen en diensten dan ook van een verhuurder mag worden verlangd om erop toe te zien of het kostenniveau van de ingeschakelde derden nog adequaat is of dat dit moet worden aangepast.

De kantonrechter nuanceert dit overigens nog met de mededeling dat niet van de verhuurder kan worden verwacht dat deze iedere dag op zoek gaat naar de voor de huurder voordeligste aanbieding. Maar: “ wel mag van de verhuurder worden verlangd op de daartoe geëigende momenten zich rekenschap te geven van de door de derden geleverde diensten en kosten.”

De kantonrechter oordeelt in de onderhavige zaak dat de verhuurder veel eerder tot aanpassing van de contracten had moeten overgaan. Nu de verhuurder dit niet gedaan had is deze toerekenbaar te kort geschoten jegens de huurders zodat de onnodig gemaakte kosten voor rekening van de verhuurder moeten komen.

De huurders wordt uiteindelijk een schadevergoeding van ieder circa EUR 38.000,- toegekend. Genoeg reden dus om de servicecontracten nog eens na te lopen!

Michel Visser (visser@m2advocaten.nl)

[1] Dit volgt niet als zodanig uit de uitspraak, maar dit lijkt het geval te zijn geweest.

Heeft u vragen? Neem gerust vrijblijvend contact op!