Ga naar de inhoud

Opzegging opdrachtgever: recht op schadevergoeding?

Een niet professionele opdrachtgever kan de door hem verstrekte opdracht te allen tijde opzeggen, zonder daarbij schadeplichtig te zijn. Dit speelde onlangs in een zaak bij de Kantonrechter Nijmegen. Het ging om de volgende casus.

A heeft zich ingeschreven voor de opleiding Internationaal Toeristisch Management. Voordat de opleiding van start gaat, annuleert A zijn inschrijving. Het opleidingsinstituut brengt vervolgens op grond van de algemene voorwaarden  50% van het cursusgeld in rekening. Dat wordt niet betaald.

Het opleidingsinstituut vordert vervolgens in de procedure bij de Kantonrechter betaling van 50% van het cursusgeld. Daarbij geeft het instituut aan dat de algemene voorwaarden niet onredelijk bezwarend zijn omdat op moment van annulering de meeste kosten voor het studiejaar al gemaakt zijn.

De Kantonrechter gaat daar niet in mee. Naar het oordeel van de Kantonrechter heeft het opleidingsinstituut zich als opdrachtnemer jegens A verbonden om werkzaamheden te verrichten, bestaande uit het geven van onderwijs. Daarmee is sprake van een overeenkomst van opdracht.

Uit de (dwingendrechtelijke) wettelijke bepalingen die op de overeenkomst van opdracht van toepassing zijn, volgt dat een niet professionele opdrachtgever de overeenkomst te allen tijde kan opzeggen en in geval van opzegging geen schadevergoeding verschuldigd is.

Wel kan het opleidingsinstituut aanspraak maken op een naar redelijkheid vast te stellen loon, of onder omstandigheden op het volle loon, voor specifiek in opdracht van A verrichtte werkzaamheden, aldus de Kantonrechter.

In de procedure heeft het opleidingsinstituut gesteld dat de annuleringskosten een (algemene) vergoeding betreffen voor reeds gemaakte exploitatiekosten. Deze stelling wordt door de Kantonrechter als een beroep op schadevergoeding gezien, waarop het opleidingsinstituut geen aanspraak kan maken.

Niettemin wordt het opleidingsinstituut in de gelegenheid gesteld om alsnog zoveel mogelijk gespecificeerd en gedocumenteerd aan te geven op welke vergoeding (lees: naar redelijkheid vast te stellen loon of het volle loon) zij aanspraak meent te kunnen maken. Daarvoor is de zaak aangehouden.

Voor niet professionele opdrachtgevers is het dus goed om te weten dat zij een door hen verleende opdracht op elk gewenst moment kunnen opzeggen, zonder daarbij schadeplichtig te zijn. Wel kan de opdrachtnemer aanspraak maken op loon voor verrichtte werkzaamheden. Deze aanspraak moet goed onderbouwd zijn. Gaat het feitelijk om een beroep op schadevergoeding, dan zal dat beroep worden afgewezen.

Meer weten? Neem gerust contact op.

Marius Rijntjes (rijntjes@m2advocaten.nl)

Heeft u vragen? Neem gerust vrijblijvend contact op!